Ons onderwijs

De leeftijd van onze leerlingen ligt tussen 12 en 18 jaar. Alle leerlingen die onze school bezoeken ervaren belemmeringen, waardoor zij in het regulier onderwijs voor korte of langere tijd niet in staat zijn optimaal te functioneren. Wij bieden een programma dat gericht is op didactiek en op sociaal emotioneel welzijn. Hiermee begeleiden wij onze leerlingen naar een overstap naar het regulier onderwijs, een regulier vmbo-diploma (basis/kader of tl) of afronding van het havo onderbouwprogramma. Voor de examens wordt gebruik gemaakt van Staatsexamens. We besteden ook aandacht aan sociaal-emotionele en maatschappelijke vaardigheden en aan vaardigheden die de leerling in staat zal stellen in de toekomst ook vervolgonderwijs met succes af te ronden.

We maken gebruik van methodes, zoals die ook in het regulier middelbaar onderwijs worden gebruikt en doen dat in hetzelfde tempo.

Verder is ons onderwijsaanbod gebaseerd op structurering van tijd, plaats, activiteit en ruimte. Een veilig klimaat is bovendien belangrijk voor de leerlingen. Dit wordt gerealiseerd door duidelijke regels en afspraken, consequent handelen en ruim aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen. 

In het kader van passend onderwijs zijn wij, met ingang van september 2016, verhuisd naar het gebouw van het Bonnefanten college. Vanwege ruimtegebrek geven we deels onderwijs in de klassen in de glasbouw van het Bonnefanten college maar ook in porta-cabins naast het Bonnefanten college. Voor de praktijkvakken blijven we gebruik maken van lokalen in het hoofdgebouw van het Bonnefanten college. Naast een intensieve samenwerking met het Bonnefanten college, werken we ook samen met andere scholen voor voortgezet onderwijs met als doel leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een overgang naar het regulier onderwijs.